I Norge gis det karakterer i orden og oppførsel til skoleelever fra og med åttende trinn.

Formålet med vurdering i orden og oppførsel er å bidra til et godt skolemiljø og til elevenes sosiale læring, og utgangspunktet for vurderingen er ordensreglementet ved den enkelte skole. I hvilken grad karakterer i orden og oppførsel er i tråd med intensjonene i læreplanverket om sosial læring og utvikling kan imidlertid diskuteres.

Karakterer kan på den ene siden gi elever insentiver til å forbedre adferden sin i klasserommet og reflektere over elevenes sosiale evner. På den andre siden kan karakterer oppleves som subjektive, avhengige av kontekst og at de kun vektlegger det eleven ikke mestrer. Mangel på en standardisering kan gjøre at elever føler seg urettferdig behandlet og blir mindre motiverte.

Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om hvordan dagens ordning faktisk fungerer, og det finnes lite internasjonal forskning på lignende eller alternative ordninger.

Med dette som bakgrunn skal NIFU på oppdrag for Utdanningsdirektoratet undersøke følgende:

  1. Hvordan dagens ordning med vurdering i orden og oppførsel med karakterer påvirker relasjonen mellom lærer og elev.
  2. Hvordan en alternativ ordning uten karakterer påvirker elever og ansatte i skolen og elev-lærer-relasjonen.