Forskerne

Rune Borgan Reiling har en PhD fra Institutt for Samfunnsøkonomi ved NTNU og har jobbet ved NIFU siden 2013. Som medarbeider og prosjektleder på en rekke forskningsprosjekter har han opparbeidet seg lang erfaring med ulike kvantitative metoder og effektevalueringer. Reiling vil ha det overordnede ansvaret for prosjektet.

Ragnar Hjellset Alne fullførte sin Ph.d. på Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen i 2021. Alne har erfaring med å forske på karakterer og har blant annet brukt strukturen i det norske skolesystemet og registerdata til å identifisere kjønnsdiskriminering i karaktersetting i videregående skole. Alne vil ha hovedansvaret for del 2 i prosjektet.

Andreas Fidjeland har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Stavanger. Fra sitt forskningsarbeid har han inngående kjennskap til kvantitative metoder, herunder analyse av registerdata og andre typer store datasett. Han har også bred kompetanse innen utvikling, gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser og felteksperimenter, med særlig erfaring fra intervensjoner knyttet mot skole og barnehage.

Frida Felicia Vennerød-Diesen har en tverrfaglig PhD fra Medisinsk Fakultet og en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo, og har jobbet ved NIFU siden 2018. Hennes doktorgradsarbeid handlet primært om hvordan både foreldre og institusjoner påvirker barna i et folkehelseperspektiv. Som forsker ved NIFU, har Vennerød-Diesen jobbet med evalueringer av endringer og implementeringer i skolen. Hun har bred erfaring med spørreskjemaer til lærere og casestudier som inkluderer forskjellige aktørperspektiver, som skoleledere, lærere og elever. Vennerød-Diesen vil ha hovedansvaret for del 1 i prosjektet.

Cathrine Pedersen er samfunnsviter i psykologi fra NTNU og har en doktorgrad innenfor motivasjon og folkehelse fra Norges idrettshøgskole. Hun har kompetanse på intervensjonsforskning samt kvantitativ og kvalitativ metode. Hun forsker på temaer som læring, mestring, motivasjon, psykisk og fysisk helse, sykefravær, kompetanse i arbeidslivet og lærende organisasjoner. Hun har erfaring fra intervensjonsstudier i skolesektoren, og evaluering av ulike tiltak i skolen.